พื้นฐานเรื่องสี

Primary Color • สีพื้นฐาน (สีขั้นที่ ๑)
My Image
สีคืออะไร?

สีที่เราเห็นเกิดขึ้นเมื่อตาของเรารับรู้ถึงความยาวคลื่นของแสงที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Electromagnetic Spectrum ที่มีช่วงความยาวคลื่นระหว่าง 380 และ 760 nm (นาโนเมตร : 1 ส่วนใน 1 พันล้านของเมตร) ส่วนความยาวคลื่นที่สั้นกว่า 380 nm เราไม่สามารถมองเห็นได้ เรียกว่า อัลตราไวโอเลต ( Ultraviolet หรือ UV ) ส่วนความยาวคลื่นที่ยาวกว่า 760 nm ที่เรามองไม่เห็นเหมือนกัน เรียกว่า อินฟราเรด ( Infrared หรือ IR )

แต่ในความเป็นจริงนั้น ยังมีรังสี Electromgnetic อีกหลายประเภท อย่างเช่น X-rays รังสีเอ็กซเรย์, Microwaves คลื่นไมโครเวฟ, Radar คลื่นเรดาห์ และ Radio คลื่นวิทยุ ล้วนแต่เป็นคลื่นที่เรามองไม่เห็น เพราะตาของเรารับรู้ได้จำกัดแค่ช่วงความถี่ 380 – 760 nm ช่วงความยาวคลื่นที่เรารับรู้ได้ เรียกว่า Visible Spectrum หรือที่เราเรียกกันว่า แสง นั่นเอง

Stacks Image 21173
ระบบสีพื้นฐาน สีขั้นที่ ๑

สีพื้นฐาน จะแบ่งออกได้เป็นแม่สี 3 สีพื้นฐานหลัก ไม่ว่าจะเป็นระบบสีแบบ Subtractive Color หรือ Additive Color ก็ตาม

Stacks Image 21179

ระบบสีพื้นฐาน Additive Color (RGB)

อุปกรณ์ที่ใช้ระบบสี Additive คือ จอมอนิเตอร์ สแกนเนอร์ และ กล้องดิจิตอล

ระบบ Additive Color หรือที่เรารู้จักกันในระบบสี RGB เกิดขึ้นจากแสงส่องจากแหล่งกำเนิดแสงไปยังวัตถุ ก่อนที่วัตถุจะสะท้อนแสงกลับมาที่ตาของเรา ระบบสี Additive Color จะใช้สีหลัก Red, Green และ Blue ในการรวมกันให้เป็นสีอื่นๆ สีหลัก RGB ผสมกัน 2 สีจะได้สีรอง Cyan, Magenta และ Yellow แต่ถ้ารวมกันทั้ง 3 สี RGB จะได้สีขาว ถ้าไม่มีแสงสีอะไรเลย จะได้สีดำ

จอมอนิเตอร์สร้างสีที่เรามองเห็นจากทางหน้าจอโดยการใช้แสงที่มีสีหลัก 3 สี RGB แต่ละ pixel บนจอมอนิเตอร์จะเริ่มจากการไม่มีแสง ซึ่งจะแสดงผลเป็นสีดำ แต่ถ้าแสงของแต่ละสี RGB แสดงผลพร้อมกัน ก็จะได้สีขาว จอมอนิเตอร์แบบ LCD จะมีหลอดไฟ R G และ B อยู่ที่แต่ละจุดบนหน้าจอ โดยการจ่ายกระแสไฟที่ต่างกันทำให้ได้ความเข้มของสีที่ต่างกัน เมื่อแสงของแต่ละสีรวมตัวกันก็จะกลายเป็นสีอื่นๆ เกิดขึ้น และใช้ฟิลเตอร์เพื่อบังไม่ให้แสงผ่านหรือเปิดเพื่อให้แสงผ่านแทน วิธีการนี้เองที่เรียกว่า Additive Color

ส่วนสแกนเนอร์และกล้องดิจิตอล ก็อาศัยระบบ Additive Color ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างเป็นภาพที่เราต้องการ โดยอาศัยแสงที่สะท้อนจากวัตถุมาที่ตัวรับภาพ เก็บข้อมูลแยกเป็น 3 Channel RGB แล้วเอาข้อมูลมารวมกัน ประมวลผลเป็นข้อมูลดิจิตอลในโหมดสี RGB ดังที่จะเห็นได้ว่า ไฟล์ที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ก็จะได้ไฟล์ RGB ไฟล์ที่ได้จากสแกนเนอร์ ก็จะเป็นไฟล์ RGB ส่วนไฟล์ CMYK ที่ได้จากสแกนเนอร์จะอาศัยการแปลงค่าจากไฟล์ RGB เป็น CMYK ผ่านทางซอฟต์แวร์ที่ใช้สแกน

Stacks Image 21191

ระบบสีพื้นฐาน Subtractive Color (CMY)

อุปกรณ์ที่ใช้ระบบสี Subtractive Color คือ เครื่องพิมพ์

ระบบ Subtractive Color หรือที่เรารู้จักกันในระบบสี CMY เกิดขึ้นจากการดูดซับความยาวคลื่นของสีบางช่วง และสะท้อนความยาวคลื่นของสีที่เหลือกลับมาที่ตาของเรา ระบบสี Subtractive Color จะใช้สีหลัก Cyan, Magenta และ Yellow ในการรวมกันให้เป็นสีอื่นๆ สีหลัก CMY ผสมกัน 2 สีจะได้สีรอง Red, Green และ Blue แต่ถ้ารวมกันทั้ง 3 สี CMY จะได้สีดำ

ยกตัวอย่างเช่น กระดาษที่พิมพ์ด้วยสีแดง มันไม่มีแสงในตัวของมันเองที่จะสะท้อนเข้ามาที่ตาของเรา แต่ในทางกลับกัน มันจะสะท้อนแสงสีขาว และดูดซับความยาวคลื่นของสีเขียวและน้ำเงินไว้ ปล่อยให้ความยาวคลื่นของสีแดง สะท้อนกลับมาที่ตาของเรา เราจึงรับรู้ว่า มันเป็นสีแดง กระบวนการที่มีการดูดซับความยาวคลื่นบางสีไว้ ปล่อยให้ความยาวคลื่นที่เหลือสะท้อนกลับมา เราเรียกว่า Subtractive Color

ระบบ Subtractive Color จะเกี่ยวข้องกับเนื้อสีและแสงที่สะท้อนกลับมา โดยเริ่มจากวัตถุอย่างนึง (ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่เราใช้พิมพ์ อย่างเช่น กระดาษ สติกเกอร์ ไวนิล หรือ แคนวาส) ซึ่งสะท้อนแสงสีขาว และเนื้อสี (ในกรณีนี้จะหมายถึง หมึกพิมพ์) จะดูดซับแสงที่สะท้อนบางสีแล้วแต่เนื้อสีนั้นๆ แล้วปล่อยให้สีที่เหลือสะท้อนกลับมาให้เราเห็น ถ้าวัตถุนั้น สะท้อนแสงสีขาวทั้งหมดกลับมา (กระดาษเปล่าที่ไม่มีหมึกพิมพ์) เราก็จะเห็นเป็นสีขาว แต่ถ้าวัตถุนั้นดูดซับแสงทั้งหมด ไม่ให้สะท้อนกลับมาเลย เราก็จะเห็นเป็นสีดำ

กระบวนการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์จะอาศัยสีแต่ละสี ทำหน้าที่เป็นฟิลเตอร์เพื่อดูดซับแสงสีขาวที่ตกกระทบสีที่พิมพ์อยู่บนกระดาษ กระดาษจะทำหน้าที่สะท้อนแสงกลับไปให้เราเห็นเป็นสีต่างๆ ตามหลักการแล้ว สี Cyan, Magenta และ Yellow มารวมกันแล้ว เราต้องได้สีดำ แต่จริงๆ แล้วเรากลับได้แค่เพียงสีน้ำตาลทึบๆ ไม่เป็นสีดำสนิท ในกระบวนการพิมพ์จึงมีการเพิ่มสีที่ 4 ขึ้นมาช่วยให้เราสามารถพิมพ์สีดำที่เป็นสีดำสนิทได้ คือ สี BlacK (เราใช้ตัวย่อของสีดำเป็น K เพื่อไม่ให้ซ้ำกับ B ที่หมายถึงสี Blue)  

รูปประกอบ แสดงถึง การดูดซับและการสะท้อนของแสงสีต่างๆ บนหมึกพิมพ์สีที่ต่างกัน
Stacks Image 21205

สีพื้นฐานระบบ Substractive จะสะท้อนแสง 2 สีกลับไป รวมกันเป็นอีกสีหนึ่ง สีพื้นฐานระบบ Additive จะสะท้อนแสง 1 สีกลับไป

2016 inkjetsociety   05.2016   
1,900